LW FE 24220036Woda lutownicza, (hobby), 50 ml

z przystawką szczotkową

Topnik do zastosowań w ogólnych pracach lutowniczych na wszystkich metalicznych powierzchniach z wyjątkiem aluminium i stali szlachetnej.

Typ zgodny z normą EN ISO 9454-1:2016
 • GHS07GHS05GHS09
 • Identyfikacja zagrożenia

  H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P103Przed użyciem przeczytać etykietę.

  P305W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

  P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

  P353Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

  P361Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Lötwasser
  • Wykonanie
  • Bottle
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 50 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H314, H335, H411
  • Szablony P
  • P102, P103, P305, P361, P353, P305, P351, P338
  • UN-Nr.
  • UN 1840
  • Klasa
  • 8
  • Zawartosc
  • 50
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • Grupa opakowania
  • III
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1840
  • Klasa (IATA)
  • 8
  • Opakowanie (cargo)
  • III