WIKO 06K48 10WIKO voegverbinder 06K48 10 ml

...mehr
WIKO voegverbinder 06K48 hittebestendig 10ml wordt gebruikt waar rollagers zijn bevestigd of cilindrische onderdelen met elkaar verbonden moeten worden. 06K48 wordt vloeibaar aangebracht en zorgt voor een 100% contact tussen de metalen oppervlakken en voorkomt duurzaam contactcorrosie, pascorrosie en speling.

Er ontstaat een dichte verbinding waarbij de belastingen gelijkmatig over het gehele oppervlak worden verdeeld.
 • GHS07GHS05
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P352Met veel water en zeep wassen.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Glue
  • Uitvoering
  • High-strength and heat-resistant
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 10 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H317, H319, H335
  • P-sets
  • P102, P261, P271, P302, P352, P312, P501
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 10
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • Xi