WIKO 02K70 10WIKO draadborgmiddel 02K70 10 ml

...mehr
WIKO draadborgmiddel 02K70 zeer vast 10 ml hardt na de montage als taai-elastische kunststof uit. Dit vult de draadtussenruimte volledig en leidt tot absolute materiaaldichtheid. De geschroefde verbinding is daarna corrosiebestendig, spanningloos en lange tijd trillingsbestendig.

Bestand tegen benzine, diesel, water, glycol en vele chemische vloeistoffen.
 • GHS07GHS05
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P352Met veel water en zeep wassen.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Screw locking device
  • Uitvoering
  • High-strength
  • Kleur
  • Red
  • Model
  • Lack
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 10 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H317, H319, H335
  • P-sets
  • P102, P261, P271, P302, P352, P312, P501
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 10
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • Xi