WIKO 02K70 10WIKO do zabezpieczania śrub 02K70 10 ml

...mehr
WIKO do zabezpieczania śrub 02K70 o dużej wytrzymałości 10 ml utwardza się po zamontowaniu tworząc elastyczne tworzywo sztuczne. To całkowicie wypełnia szczelinę gwintu i w pełni uszczelnia materiał tworząc spoiny. Śruby dzięki temu przez dłuższy czas są zabezpieczone przed korozją, bez napięć i odporne na wibracje.

Odporny na działanie benzyny, oleju napędowego, wody, glikolu i wielu płynów chemicznych.
 • GHS07
 • Identyfikacja zagrożenia

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  P302W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

  P352Umyć dużą ilością wody z mydłem.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Screw locking device
  • Wykonanie
  • High-strength
  • Kolor
  • Red
  • Model
  • Lack
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 10 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H315, H317, H319, H335
  • Szablony P
  • P102, P261, P271, P302, P352, P312, P501
  • UN-Nr.
  • None
  • Klasa
  • None
  • Kod klasyfikacji
  • None
  • Zawartosc
  • 10
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • UN-Nr. (IATA)
  • None
  • Klasa (IATA)
  • None
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • Xi