WD 40 UNI 100WD 40 universeel middel, 100ml

...mehr
WD-40 is silicoon-, hars- en PTFE-vrij. Het dringt door in roestlagen, maakt vastzittende en vastgevreten voertuig- en machinedelen los. Verwijdert hardnekkig vuil, verdringt vochtigheid van elektrische contacten en verhindert lekstromen . Daarnaast laat WD-40 een dunne beschermende laag achter, die vorming van vochtigheid en roest op metaaldelen verhindert.

Met de 5-voudige werkende formule:

1. Reinigt en beschermt
Lost hardnekkige vuil-, olie-, vet- en lijmresten op en laat ze makkelijk verwijderen. Laat een verzorgende beschermingslaag achter.

2. voorkomt piepen
Voor optimale loop van bewegende delen, voorkomt en behandelt piepen en schuren. Zonder siliconen, dus geen verkleving.

3. Maakt verroeste delen en vastzittende mechaniek los
Dringt door in roestlagen, maakt snel vastzittende metaaldelen, bouten en moeren los.

4. Beschermd tegen corrosie
Laat een dunne beschermende laag achter, die vorming van vochtigheid en roest op metaaldelen verhindert.

5. verdringt vochtigheid
Houdt elektrische en elektronische mechanismen vrij
 • GHS02GHS06GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H226Ontvlambare vloeistof en damp.

  H304Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P101Bij het inwinnen van medisch advies

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P405Achter slot bewaren.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Universal oil
 • Overige
  • Specificaties
  • silkonfrei
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 100 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H222, H226,H229, H304, H336
  • P-sets
  • P101, P210, P211, P312, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2.1
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 100
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • F+