WD 40 UNI 100Uniwersalne preparaty WD 40, 100 ml

...mehr
Preparat WD-40 nie zawiera silikonu, żywicy i PTFE. Wnika w warstwy rdzy, pozwala odkręcić mocno osadzone elementy mechaniczne oraz skorodowane części pojazdów i maszyn. Usuwa uporczywy brud, wypiera wilgoć ze styków elektrycznych i zapobiega powstawaniu prądów pełzających. Ponadto preparat WD-40 pozostawia cienką warstwę ochronną, która zapobiega osadzaniu się wilgoci i rdzy na metalowych częściach.

Z 5-krotną aktywną formułą:

1. Czyści i chroni
Rozpuszcza uporczywy brud, resztki olejów, smarów i klejów i umożliwia ich łatwe usunięcie. Pozostawia pielęgnującą warstwę ochronną.

2. Likwiduje skrzypienie
Wspomaga optymalną pracę ruchomych części, likwiduje trzaski i skrzypienie i zapobiega ich powstawaniu. Nie zawiera silikonu, dlatego się nie klei.

3. Luzuje zardzewiałe części oraz mocno osadzone elementy mechaniczne
Wnika w warstwy rdzy, pozwala szybko odkręcić zakleszczone metalowe części, śruby i nakrętki.

4. Chroni przed korozją
Pozostawia cienką warstwę ochronną, która zapobiega osadzaniu się wilgoci i rdzy na metalowych częściach.

5. Wypiera wilgoć
Utrzymuje elektryczne i elektroniczne mechanizmy w dobrym stanie
 • GHS02GHS07GHS04GHS06
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H226Łatwopalna ciecz i pary.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

  P405Przechowywać pod zamknięciem.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Universal oil
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • silkonfrei
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 100 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H226,H229, H304, H336
  • Szablony P
  • P101, P210, P211, P312, P405, P501
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2.1
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 100
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+