REPAIR-STICK HOSztyft do napraw, drewno, 56 g

...mehr
Sztyft do napraw z wypełnieniem mineralnym od WEICON

Do trwałych i uzupełniająco elastycznych, niemarszczących się napraw drewnianych części. Do naprawiania szczelin, wierconych otworów, złamanych i odłamanych kawałków drewna oraz do uszczelniania fug:
• ramy okien i drzwi
• forniry, deski i dyle
• konstrukcje modeli (samoloty, statki itp.)
• zabawki z drewna
oraz do zastosowania jako uniwersalna masa naprawcza w całym zakresie związanym z hobby i gospodarstwem domowym.

Nieskomplikowane rozwiązanie do wszystkich prac naprawczych i konserwacyjnych. Wystarczy odciąć - ugnieść - użyć, zawsze istnieje możliwość podzielenia do małych napraw. Znajdujący się wewnątrz komponent utwardzający należy ugniatać tak długo ze znajdującą się na zewnątrz żywicą, aż mieszanina będzie miała jednorodną barwę. Utwardzony materiał można obrabiać mechanicznie (wiercić, piłować, frezować) bez potrzeby wcześniejszego lakierowania.

Odporność na temperaturę:-50°C - +120°C (krótkotrwale do +150°C)
Zawartość:56 g
 • GHS07GHS09
 • Identyfikacja zagrożenia

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  P302W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

  P362Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

  P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Repair stick
  • Technologia
  • 2 components
  • Wykonanie
  • Wood
  • Kolor
  • Light grey
  • Temperatura, maks.
  • -50 to +120 (transient +150) °C
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 56 g
 • Opakowanie
  • Opakowanie
  • Socket
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H315, H317, H319, H412
  • Szablony P
  • P102, P280, P302, P313, P333, P362, P363
  • UN-Nr.
  • None
  • Klasa
  • None
  • Kod klasyfikacji
  • None
  • Zawartosc
  • 115
  • Jednostka (g / ml)
  • g
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • UN-Nr. (IATA)
  • None
  • Klasa (IATA)
  • None
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • Xi