KONTAKT 208Spray kontaktowy Aerozol 200 ml

...mehr
Kontakt WL od CRC Industries

Uniwersalny środek płuczący do całej elektroniki. Ten szybko działający środek czyszczący rozpuszcza oleiste, tłuste lub klejące się zanieczyszczenia bez pozostałości. Jest tolerowany przez popularne materiały stosowane w elektronice.

Czyszczenie styków elektrycznych np. w uzupełnieniu do KONTAKT 60. Odtłuszczanie łożysk i powierzchni metalowych w mechanice precyzyjnej. Usuwanie śladów długopisów lub mazaków z powierzchni obudowy.

Jako niepalny środek czyszczący zabezpieczający rekomendujemy KONTAKT NB.

Wielkość puszki: 200 ml
 • GHS02GHS07GHS09GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Spray wash
  • Wykonanie
  • WL contact
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 200 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H315, H319, H336, H412
  • Szablony P
  • P102, P210, P251, P261, P271, P410, P412
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 200
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+,Xi