KONTAKT 413Spray do czyszczenia Aerozol 200 ml

...mehr
Kontakt IPA od CRC Industries

Alkohol izopropanolowy o wysokiej czystości do uniwersalnego czyszczenia. Forma sprayu tego klasycznego środka czyszczącego umożliwia lepsze posługiwanie się: punktowe dozowanie, czyste przechowywanie, wyższe bezpieczeństwo. Wysoka czystość alkoholu gwarantuje czyszczenie bez pozostałości w elektronice, mechanice precyzyjnej i optyce.

Np. do czyszczenia do głowic filmowych i dźwiękowych, napędów, rolek gumowych, szkieł optycznych itp.

Wielkość puszki: 200 ml
 • GHS02GHS07GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Isopropanal
  • Model
  • IPA contact
  • Konstrukcja
  • Isopropanal
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 200 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H319, H336
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P261, P410, P412, P501
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 200
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+,Xi