RND 605-00138Spray chłodzący, 400 ml

...mehr
 • Niepowodujący korodowania spray chłodzący
 • Szybkie i bezpieczne chłodzenie podzespołów
 • Do testowania termostatów i wrażliwych na temperaturę podzespołów

 • GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Cold spray
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 400 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H229
  • Szablony P
  • P210, P251, P410, P412, P102
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5A
  • Zawartosc
  • 400
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.2
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • None