LW FE 24220036Soldeervloeistof, (hobby) 50 ml

met penseelinzet

Vloeimiddel voor algemeen soldeerwerk op alle metalen oppervlakken met uitzondering van aluminium en roestvrij staal.

Type volgens EN ISO 9454-1:2016
 • GHS06GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H314Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H411Giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P103Alvorens te gebruiken

  P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  P338Contactlenzen verwijderen

  P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

  P353Huid met water afspoelen/afdouchen.

  P361Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Lötwasser
  • Uitvoering
  • Bottle
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 50 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H314, H335, H411
  • P-sets
  • P102, P103, P305, P361, P353, P305, P351, P338
  • UN-nr.
  • UN 1840
  • Klasse
  • 8
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1840
  • Klasse (IATA)
  • 8
  • Packaging (cargo)
  • III