KONTAKT 237Smar w sprayu Aerozol 200 ml

...mehr
Vaseline-Spray 701 od CRC Industries

Wazelina o wysokiej czystości jako środek ślizgowy i ochronny. Łączy on korzystne właściwości smarne i w zakresie ochrony antykorozyjnej wazeliny z korzyściami zastosowania puszki sprayu: czyste i bezpieczne posługiwanie się i przechowywanie, dokładne dozowanie, każdorazowo możliwość zastosowania. Jest on też stosowany jako smar kontaktowy do zacisków kablowych i śrubunków przyłączeniowych lub jako środek smarny do anten lub ścieżek ślizgowych.

Wielkość puszki: 200 ml
 • GHS02GHS07GHS09GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Vaselinespray
  • Model
  • Vaseline 701
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 200 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H315, H336, H412
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P251, P410, P412, P501
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 200
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+,Xi,N