PLASTIK-STAHL APlastik-Stal, 0,5 kg, papka, wypełniona stalą

...mehr
papka - wypełniona stalą - odporna na temperatury od -35° C do +120° C

Wszechstronna plastik-stal z asortymentu firmy WEICON. Dzięki plastikowi-stali firmy WEICON można przeprowadzić prawie wszystkie prace naprawcze.

• Usuwanie ubytków korozyjnych i wżerów w zbiornikach
• Naprawy rur i części odlewanych
• Wypełnianie rys na obudowach, częściach maszyn
• Produkcja modeli, form, narzędzi i urządzeń mocujących
 • GHS07GHS05GHS09
 • Identyfikacja zagrożenia

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

  P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P353Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

  P361Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

  P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

  P405Przechowywać pod zamknięciem.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Plastic steel
  • Aprobata
  • Steel-filled
  • Model
  • Plastik-Stahl A
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 500 g
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H315, H317, H318, H319, H412
  • Szablony P
  • P361, P353, P338, P310, P363, P405, P501
  • UN-Nr.
  • UN 2735
  • Klasa
  • 8
  • Kod klasyfikacji
  • None
  • Zawartosc
  • 500
  • Jednostka (g / ml)
  • g
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • Grupa opakowania
  • II
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 2735
  • Klasa (IATA)
  • 8
  • Opakowanie (cargo)
  • II
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • None