KONTAKT 32046Plastik 70 Super, 400 ml — lakier ochronny i izolują

...mehr
Wysokiej jakości lakier zabezpieczający i izolujący do płytek drukowanych. Szybkoschnący, odporny na warunki atmosferyczne, -40°C do 125°C

PLASTIK 70 SUPER to lakier ochronny i izolujący do najbardziej wymagających zastosowań w elektronice. Innowacyjny lakier z żywicy akrylowej łączy krótki czas schnięcia z najlepszymi właściwościami ochronnymi i izolacyjnymi; można go stosować w szerokim zakresie temperatur od -40°C do + 125°C.
PLASTIK 70 SUPER jest bezbarwny i przezroczysty; oferuje niezawodną ochronę płytek drukowanych i podzespołów elektronicznych przed brudem, wilgocią, agresywnymi oparami i zmiennymi warunkami pogodowymi przez długi czas. Lakier zawiera barwnik UV-Tracer do kontroli wzrokowej pokrycia w świetle ultrafioletowym i można go lutować.
 • GHS02GHS07GHS04GHS09
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Anticorrosive paint
  • Model
  • Plastik 70 Super
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • Isolierlack
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 400 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H319, H336, H411
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P251, P261, P410, P412
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 400
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.2
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+,Xi