PLASTIK-STAHL APlastic-staal, 0,5 kg, pasteus, met staal gevuld

...mehr
pasteus - met staal gevuld, temperatuurbestendig van -35°C tot +120°C

Het Allround-type in het WEICON plastic-staal programma. Bijna alle voorkomende reparatiewerkzaamheden laten zich met WEICON plastic-staal A uitvoeren.

• Verhelpen van corrosieschade en putcorrosie bij tanks
• Reparaties aan buizen en gietwerk
• Bijwerken van scheuren aan behuizingen, machinedelen
• Vervaardigen van modellen, vormen, gereedschappen en spaninrichtingen
 • GHS07GHS05GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H318Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H412Schadelijk voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P310Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P338Contactlenzen verwijderen

  P353Huid met water afspoelen/afdouchen.

  P361Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

  P363Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

  P405Achter slot bewaren.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Plastic steel
  • Goedkeuring
  • Steel-filled
  • Model
  • Plastik-Stahl A
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 500 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H315, H317, H318, H319, H412
  • P-sets
  • P361, P353, P338, P310, P363, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 2735
  • Klasse
  • 8
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 500
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • II
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 2735
  • Klasse (IATA)
  • 8
  • Packaging (cargo)
  • II
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • None