WEICON 11209400Pianka do czyszczenia, NSF, 400 ml

...mehr
• Przeznaczony do przemysłu spożywczego

Pianka do czyszczenia WEICON ma uniwersalne zastosowanie i można używać ją do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni wodoszczelnych oraz do usuwania zanieczyszczeń na powierzchniach z tworzywa sztucznego, szkła i tekstylnych.

Certyfikat NSF A1 dopuszcza piankę do czyszczenia w branżach newralgicznych, jak przemysł spożywczy i produkcji napojów oraz w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Spray nadaje się do czyszczenia taśm transportowych, które mają kontakt z żywnością, np. w produkcji lub w handlu detalicznym. Usuwa zabrudzenia z obudowy maszyn i czyści wagi, płaskie i dotykowe ekrany, systemy nawigacyjne i wiele więcej. Pianka do czyszczenia usuwa wszelkie zanieczyszczenia, jak olej i smar, ślady palców, sadza, nikotyna, kurz i pozostałości owadów. Można ją używać w miejscach, w których niedozowane jest używanie alkalicznych środków czyszczący lub z zwartością kwasów.
 • GHS02GHS07GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H319Działa drażniąco na oczy.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Foam cleaner
  • Model
  • Foam cleaner
  • Aprobata
  • NSF
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 400 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H319
  • Szablony P
  • P102, P210, P251, P261, P271, P280
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2.1
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 400
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1850
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None