CNY 74-4HOPTOKOPPLER Kennzeichnung: CNY 74-4

Typ. Vorwärtsspannung: 1,25 V
Typ. Vorwärtsstrom: 50 mA
Max. Vorwärtsspannung: 1,6 V
Max. Vorwärtsstrom: 60 mA
Collector-Emitter-Spannung: 70 V
Collector-Strom: 50 mA
Isolationsspannung I/O: 5000 V
CTR: 50 - 600 %
 • Allgemeines
  • Typ
  • Optokoppler
  • Gehäuse
  • DIL-16
 • Elektrische Werte
  • Typ. Vorwärtsspannung
  • 1,25 V
  • Typ. Vorwärtsstrom
  • 50 mA
  • Vorwärtsspannung
  • 1,6 V
  • Vorwärtsstrom
  • 60 mA
  • Collector-Emitter-Spannung
  • 70 V
  • Collectorstrom
  • 50 mA
  • Isolationsspannung
  • 5000 V
  • Verstärkung
  • 50 - 600 %