CNY 17/IVOPTOKOPPLER

Typ. Vorwärtsspannung: 1,25 V
Typ. Vorwärtsstrom: 50 mA
Max. Vorwärtsspannung: 1,6 V
Max. Vorwärtsstrom: 60 mA
Collector-Emitter-Spannung: 32 V
Collector-Strom: 50 mA
Isolationsspannung I/O: 3750 V
CTR: 160 - 320 %
Gehäuse: DIL-6
 • Allgemeines
  • Typ
  • Optokoppler
  • Gehäuse
  • DIP-6
 • Elektrische Werte
  • Typ. Vorwärtsspannung
  • 1,25 V
  • Typ. Vorwärtsstrom
  • 50 mA
  • Vorwärtsspannung
  • 1,6 V
  • Vorwärtsstrom
  • 60 mA
  • Collector-Emitter-Spannung
  • 32 V
  • Collectorstrom
  • 50 mA
  • Isolationsspannung
  • 3750 V
  • Verstärkung
  • 160 - 320 %