KONTAKT 31262Olej silikonowy w sprayu, dopuszczony do smarowania urządz

...mehr
SILICONE to środek smarujący i oddzielający, dopuszczony do smarowania urządzeń przemysłu spożywczego NSF H1.

Zawiera on syntetyczny olej silikonowy o dużej odporności na wysoką temperaturę — 200°C. Olej doskonale trzyma się na tworzywie sztucznym i gumie.

SILICONE jako uniwersalny środek smarujący nadaje się zarówno do taśm przenośników, pakowarek, jak i jako środek oddzielający od formy w przypadku tworzyw sztucznych.
 • GHS02GHS07GHS04GHS09
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Silicone spray
  • Model
  • Silicone
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • mit Lebensmittelzulassung (NSF)
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 500 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H315, H336, H411
  • Szablony P
  • P102, P210, P251, P261, P410, P412, P501
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 500
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None