LOGITECH MXM2 GRMysz bezprzewodowa

...mehr
PRACUJ NA WIELU KOMPUTERACH W ZUPE£NIE NOWY SPOSÓB.
 • Przenoœ zawartoœæ miêdzy 3 komputerami przy u¿yciu zaawansowanej technologii FLOW*
 • Uzyskaj p³ynn¹ kontrolê na dowolnej powierzchni — nawet na szkle** — dziêki œledzeniu ruchów Darkfield™ o wysokiej precyzji
 • Szybko ³adowany akumulator umo¿liwia pracê nawet przez 70 dni po pe³nym na³adowaniu***
 • Dostosowuj¹ce siê do szybkoœci kó³ko przewijania


MX MASTER 2S to najlepsza precyzyjna mysz dla zaawansowanych u¿ytkowników. Wykorzystaj moc technologii Logitech FLOW i pracuj na wielu komputerach w zupe³nie nowy sposób. Steruj nawet trzema komputerami jednoczeœnie i bezproblemowo przenoœ tekst, obrazy i pliki miêdzy urz¹dzeniami. Przewijaj szybciej i ³atwiej d³ugie dokumenty i strony internetowe przy u¿yciu kó³ka przewijania dostosowuj¹cego siê do szybkoœci. MX MASTER 2S dzia³a ponad dwa miesi¹ce po pe³nym na³adowaniu, a w ci¹gu trzech minut mo¿esz uzyskaæ wystarczaj¹c¹ moc do pracy przez ca³y dzieñ. Pracuj praktycznie w dowolnym miejscu — nawet na szkle — dziêki wysokiej precyzji œledzenia ruchów. Rêcznie wyrzeŸbiony kszta³t zapewnia podparcie d³oni i nadgarstka w naturalnej i wygodnej pozycji.

ZAWARTOή ZESTAWU
 • Mysz bezprzewodowa z mo¿liwoœci¹ ³adowania
 • Odbiornik Unifying
 • Kabel Micro-USB do ³adowania
 • Dokumentacja
 • Dwuletnia gwarancja producenta i kompleksowa pomoc techniczna


* Wymaga oprogramowania Logitech® Options™ dostêpnego do pobrania na stronie logitech.com/options
** Minimalna gruboϾ 4 mm
*** ¯ywotnoœæ akumulatora zale¿y od intensywnoœci u¿ytkowania
 • Ogólnie
  • Typ
  • Funkmaus
  • Wykonanie
  • Laser
  • Technologia
  • 2.4 GHz / Bluetooth
  • Rozdzielczosc
  • 200 - 4000 dpi
  • Konstrukcja
  • Logitech® Darkfield Laser Tracking™
  • Kolor
  • Light grey
 • Wymiary
  • Dlugosc
  • 126 mm
  • Szerokosc
  • 86 mm
  • Wysokosc
  • 48 mm
 • Wykonanie
  • Przyciski
  • 7
  • Typ baterii
  • LiPo battery, 500 mAh
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • Logitech® Unifying receiver
  • Zasieg
  • 10 m
 • Zlacza / interfejsy
  • USB
  • Yes
  • Wireless
  • Yes
  • Bluetooth
  • Yes
 • Cechy szczególne
  • Gwarancja producenta
  • 2 Rok (lata)
 • Ciezary
  • Ciezar
  • 0.145 kg