MARKERPEN RTMarkerpen, czerwony

...mehr
Wysokiej jakości markery wykorzystywane w przemyśle i rzemiośle.

• Najwyższa moc krycia
• szybko schnie
• dobra przyczepność.

Uniwersalne zastosowanie na metalu, drewnie, betonie, kamieniu, szkle, tworzywie sztucznym itd. Idealnie nadaje się do powierzchni wilgotnych lub ciemnych.
 • GHS02GHS07
 • Identyfikacja zagrożenia

  H226Łatwopalna ciecz i pary.

  H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H332Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  P302W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

  P352Umyć dużą ilością wody z mydłem.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Marking paint
  • Model
  • Markerpen
  • Kolor
  • Red
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • Pin
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 9 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H226, H312, H332, H315
  • Szablony P
  • P102, P261, P271, P302, P352, P312, P501
  • UN-Nr.
  • UN 1263
  • Klasa
  • 3
  • Kod klasyfikacji
  • F1
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • Grupa opakowania
  • III
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1263
  • Klasa (IATA)
  • 3
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • Xn