MARKERPEN RTmarkeerpen, rood

...mehr
hoogwaardige markeerstift voor industrie en reclame.


hoogste dekkracht

snelle droging

goede hechting.

universeel inzetbaar op metalen, hout, beton, glas, kunststof enz. Ideaal ook bij vochtige of donkere oppervlakken.
 • GHS02GHS06GHS07
 • Gevarenaanduidingen

  H226Ontvlambare vloeistof en damp.

  H312Schadelijk bij contact met de huid.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H332Schadelijk bij inademing.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P352Met veel water en zeep wassen.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Marking paint
  • Model
  • Markerpen
  • Kleur
  • Red
 • Overige
  • Specificaties
  • Pin
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 9 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H226, H312, H332, H315
  • P-sets
  • P102, P261, P271, P302, P352, P312, P501
  • UN-nr.
  • UN 1263
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1263
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • Xn