LOCTITE 406 20GRLoctite 406 directlijm 20g voor kunststoffen

Snelle verlijming van rubber (inclusief EPDM), kunststoffen en elastomeren.

Temperatuurbereik: tot 80 °C
Stevigheid (staal bij 22°C en 50% vochtigheid): 10-20 s
Viscositeit mPa.s: 20

Speciaal ontworpen voor kunststoffen
 • GHS07
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  P313Een arts raadplegen.

  P337Bij aanhoudende oogirritatie:

  P338Contactlenzen verwijderen

  P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Instant glue
  • Uitvoering
  • For plastics
  • Temperatuur, max.
  • 80 °C
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 20 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H319, H335
  • P-sets
  • P216, P280, P305, P351, P338, P337, P313
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 20
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 3334
  • Klasse (IATA)
  • 9
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • Xi