Fotografia produktu : Ilustr. zbliżona

KONTAKT 255Lakier ochronny w sprayu Aerozol 400 ml

...mehr
Urethan 71 od CRC Industries

Uretanowy lakier ochronny do płytek drukowanych. Przezroczysty lakier do podwyższonych wymogów ochronnych w odniesieniu do wilgotności i innych czynników otoczenia. Odporność na przebicie: 40 kV/mm.

Trwała ochrona korozyjna przy wysokiej wilgotności powietrza. Wysoka odporność olejowa, niewrażliwość na zarażenie grzybami.

Wielkość puszki: 400 ml
 • GHS02GHS07GHS09GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

  P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Anticorrosive paint
  • Model
  • Urethan 71
  • Kolor
  • Transparent
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • Isolierlack
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 400 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H315, H319, H336, H412
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P251, P410, P412, P501
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Zawartosc
  • 400
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+