KONTAKT 208Kontakt WL, 200ml - universele reiniger

...mehr
Kontakt WL van CRC Industries

Universeel sproeiwasmiddel voor alle elektronica. De snel werkzame reiniger lost verontreinigingen die olie, vet of lijm bevatten op zonder sporen na te laten. Is onschadelijk voor de in de elektronica gangbare materialen.

Voor het schoonmaken van elektrische contacten, bijvoorbeeld als aanvulling op KONTAKT 60. Voor het ontvetten van lagers en metalen oppervlakken in de fijnmechanica. Verwijderen van balpeninkt of viltstift van het oppervlak van behuizingen.

Als onbrandbare veiligheidsreiniger adviseren wij KONTAKT NB.

Businhoud: 200 ml
 • GHS02GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H412Schadelijk voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P410Tegen zonlicht beschermen.

  P412Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ?C/122?F.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Spray wash
  • Uitvoering
  • WL contact
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 200 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H222, H229, H315, H319, H336, H412
  • P-sets
  • P102, P210, P251, P261, P271, P410, P412
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 200
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • F+,Xi