KLEBER MIX METALKlej epoksydowy Easy-Mix do metalu, 50 ml, czarny, stosowa&cacut

...mehr
Dwuskładnikowy klej epoksydowy Easy-Mix do metalu WEICON

Do połączeń wymagających dużych tolerancji. Bardzo krótki czas utwardzania możliwość mechanicznej obróbki po utwardzeniu.

Kleje epoksydowe są utwardzane na zimno, dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe systemy o bardzo silnym wiązaniu. Po stwardnieniu tworzą związek o resztkowej elastyczności, wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wytrzymałości na uderzenia. Idealny klej do konstrukcji, naprawy i montażu. Do klejenia prawie wszystkich materiałów, takich jak metal, szkło, kamienie, ceramika, drewno i wiele twardych tworzyw sztucznych. Utwardzone kleje nie kurczą się i są odporne na chemikalia.

Czas zachowania stanu plastycznego: 5 minut
Właściwości: płynny metal, lepki, samopoziomujący
Kolor: czarny
Zawartość: 50 ml

Ten artykuł można sprzedawać prywatnym użytkownikom zgodnie z §3 ChemVerbotsV, jeśli ukończyli 18 lat i potwierdzili, że substancje te będą wykorzystywane wyłącznie w dozwolony sposób.
Proszę podać swoją datę urodzenia i na końcu procesu zamawiania oznaczyć „produkty są używane wyłącznie w sposób dozwolony” w polu komentarza.
Tylko tym sposobem unikniesz dalszych pytań i opóźnień w dostawie.
Sprzedawcy muszą przestrzegać rozporządzenia w zakresie środków chemicznych.

Żywice epoksydowe mają wysoki potencjał alergiczny, tzn. mogą szybko doprowadzić do alergii skórnych. Proszę zwrócić uwagę na instrukcje zawarte w kartach charakterystyk oraz stosować odpowiednie rękawice chroniące przed działaniem chemikaliów. Pod kartą charakterystyki/instrukcją obsługi znajdziesz przewodnik dotyczący używania żywic epoksydowych opracowany przez profesjonalne stowarzyszenie branży budowlanej.

Stosowanie z pistoletu dozującego (akcesoria)
 • GHS07GHS09
 • Identyfikacja zagrożenia

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P264Dokładnie umyć ... po użyciu.

  P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

  P273Unikać uwolnienia do środowiska.

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Epoxy glue
  • Temperatura, maks.
  • -50 ... +145 °C
  • Kolor
  • Grey
  • Model
  • Easy-Mix Metal
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 50 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H315, H317, H319, H411
  • Szablony P
  • P102, P261, P264, P272, P273, P280
  • UN-Nr.
  • UN 3082
  • Klasa
  • 9
  • Kod klasyfikacji
  • M6
  • Zawartosc
  • 50
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • Grupa opakowania
  • III
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 3082
  • Klasa (IATA)
  • 9
  • Opakowanie (cargo)
  • III
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • Xi,N