LOCTITE 406 20GRKlej blyskawiczny 20 g

...mehr
Szybkie klejenie gumy (w tym EPDM), tworzyw sztucznych i elastomerów.

Zakres temperaturowy: Do 80°C
wytrzymałości ręcznej (stal przy 22°C i 50% wilgotności powietrza): 10–20 sek.
Lepkość mPa.s: 20

Odpowiednie zwłaszcza do tworzyw sztucznych
 • GHS07
 • Identyfikacja zagrożenia

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  P305W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

  P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

  P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Instant glue
  • Wykonanie
  • For plastics
  • Temperatura, maks.
  • 80 °C
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 20 g
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Warning
  • Zwroty H
  • H315, H319, H335
  • Szablony P
  • P216, P280, P305, P351, P338, P337, P313
  • UN-Nr.
  • None
  • Klasa
  • None
  • Kod klasyfikacji
  • None
  • Zawartosc
  • 20
  • Jednostka (g / ml)
  • g
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • No
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 3334
  • Klasa (IATA)
  • 9
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • Xi