KONTAKT 20572Galvacolor 5012, niebieski

...mehr
Farba antykorozyjna 2-w-1
Lakier antykorozyjny o podwójnym działaniu 2-w-1

• RAL 5012 niebieski.

Podwójna ochrona przed rdzą dzięki połączeniu gruntowania fosforanem cynkowym i wysokowartościowym kolorem według RAL.
Długi czas ochrony wg DIN ISO 12944, kategoria C3.Szybkoschnący.
Idealny do długotrwałej ochrony powierzchni metalowych na instalacjach, maszynach, przewodach rurowych, zbiornikach, pojazdach, regałach itp.
 • GHS02GHS07GHS09GHS04
 • Identyfikacja zagrożenia

  H222Skrajnie łatwopalny aerozol.

  H229Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

  H315Działa drażniąco na skórę.

  H319Działa drażniąco na oczy.

  H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P102Chronić przed dziećmi.

  P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

  P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  P410Chronić przed światłem słonecznym.

  P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Rustproofing paint
  • Model
  • Galvacolor 5012
  • Konstrukcja
  • 2-1 rust protection
  • Kolor
  • Blue
 • Pozostale
  • Specyfikacja
  • Spray can
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 500 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Zwroty H
  • H222, H229, H315, H319, H412
  • Szablony P
  • P102, P210, P211, P251, P280, P410, P412
  • UN-Nr.
  • UN 1950
  • Klasa
  • 2
  • Kod klasyfikacji
  • 5F
  • Jednostka (g / ml)
  • ml
  • Zbiornik sprezonego gazu (tak / nie)
  • Yes
  • UN-Nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasa (IATA)
  • 2.1
  • Opakowanie (cargo)
  • None
  • Symbole ostrzegawcze (dawna norma)
  • F+