KONTAKT 20572Galvacolor 5012, blauw

...mehr
Corrosiebeschermingslak 2-in-1
Corrosiebeschermingslak met tweevoudige werking 2-in-1


RAL 5012 blauw.

Dubbele bescherming tegen roest door de combinatie van een zinkfosfaat grondlaag en een hoogwaardige RAL-kleur.
Hoge beschermingsduur conform DIN ISO 12944, categorie C3. Snelle droging.
Ideaal voor de duurzame bescherming van metalen oppervlakken bij installaties, machines, buisleidingen, containers, voertuigen, stellingen, enz.
 • GHS02GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H412Schadelijk voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P410Tegen zonlicht beschermen.

  P412Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ?C/122?F.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Rustproofing paint
  • Model
  • Galvacolor 5012
  • Opbouw
  • 2-1 rust protection
  • Kleur
  • Blue
 • Overige
  • Specificaties
  • Spray can
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 500 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H222, H229, H315, H319, H412
  • P-sets
  • P102, P210, P211, P251, P280, P410, P412
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • F+