KLEBER MIX METALEpoxylijm Easy-Mix Metal, 50ml, zwart

...mehr
WEICON 2-componentenlijm Easy-Mix Metal

Voor lijmen waarbij grote toleranties moeten worden overbrugd. Zeer korte droogtijd en na uitharding mechanisch bewerkbaar.

Epoxylijmen zijn koud hardende, oplossingsmiddelvrije 2-componentensystemen met een extreem sterke lijmkracht. Ze harden uit tot een duurzaam elastische verbinding met hoge trek- en slagvastheid. De ideale lijm voor constructie, montage en reparatie. Voor het lijmen van bijna alle materialen zoals metaal, glas, steen, keramiek, hout en veel harde kunststoffen. De uitgeharde lijmen krimpen niet en zijn bestand tegen chemicaliën.

Droogtijd: 5 min.
Uiterlijk: staal gevuld, taaivloeibaar, zelfnivelerend
Kleur: zwart
Inhoud:50 ml

Dit artikel mag volgens §3 van het Duitse "Besluit inzake verboden chemische stoffen" alleen aan privégebruikers worden afgegeven, wanneer u minimaal 18 jaar oud bent en u ons bevestigt heeft, dat de stoffen uitsluitend op de toegestane manier gebruikt worden.
Geeft u a.u.b. altijd uw geboortedatum op en vult u a.u.b. aan het einde van het bestelproces de opmerking “De artikelen worden alleen op de toegestane manier gebruikt” in het veld opmerkingen in.
Alleen zo vermijdt u verdere vragen en vertraging bij levering.
Commerciële wederverkopers dienen rekening te houden met het "Besluit inzake verboden chemische stoffen".

Epoxyharsen hebben een hoog allergeen potentieel, d.w.z., ze kunnen snel leiden tot huidallergieën. Let bij het hanteren op de instructies in de veiligheidsinformatiebladen en draag geschikte chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen. Onder gegevensblad / gebruikshandleiding vindt u een gids voor de omgang met epoxyharsen van de beroepsvereniging bouwindustrie.

Gebruik met doseerpistool (accessoire)
 • GHS07GHS05GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H411Giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.

  P272Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

  P273Voorkom lozing in het milieu.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Epoxy glue
  • Temperatuur, max.
  • -50 ... +145 °C
  • Kleur
  • Grey
  • Model
  • Easy-Mix Metal
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 50 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H317, H319, H411
  • P-sets
  • P102, P261, P264, P272, P273, P280
  • UN-nr.
  • UN 3082
  • Klasse
  • 9
  • Classificeringscode
  • M6
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 3082
  • Klasse (IATA)
  • 9
  • Packaging (cargo)
  • III
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • Xi,N