KLEBER VA100-12Cyaanacrylaat contactlijm, 12 g, pen

...mehr
Cyaanacrylaat contactlijm VA 100 van WEICON

Secondensnelle, vloeibare eencomponentenlijm. Bijzonder geschikt voor het verbinden van metaal, kunststof en rubber met elkaar en onderling.

Basis: ethylester
ietwat langere uitharding
middelviscoos, 60-12 mPa-s
Kleur: kleurloos, helder
Hoeveelheid: 12 gram
Pen-systeem
 • GHS07
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P352Met veel water en zeep wassen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Cyanoacrylate adhesive
  • Technologie
  • Fast curing
  • Uitvoering
  • Fluid
  • Kleur
  • Clear
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 12 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H319, H335
  • P-sets
  • P102, P261, P264, P271, P280, P302, P352
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 12
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None
  • Waarschuwingssymbolen (oude norm)
  • Xi