EMAG EM404Środek do czyszczenia ciśnieniowych odlewów

...mehr
Usuwa pozostałości mineralne, lotną rdzę, tłuszcze i smary, resztki środków polerujących i pozostałości po spalaniu z metali, metali lekkich (blok silnika, gaźnik itp.), szkła i tworzyw sztucznych.

Usuwa:
pozostałości mineralne, lotną rdzę, tłuszcze i smary, resztki środków polerujących i pozostałości po spalaniu
Przeznaczony do:
szkła, tworzyw sztucznych, metali lekkich (blok silnika, gaźnik itp.) i metali
Zastosowanie:
czyszczenie 1-5% EM-404 (w odniesieniu do napełnianej ilości) przez 5-20 min.
Temperatura:
50-60°C
- Przy prawidłowym zastosowaniu zapewnione jest szybkie i nieszkodliwe dla materiału czyszczenie! -
Uwaga!
Po zakończeniu czyszczenia dokładnie przepłukać wyczyszczone elementy wodą!
Przeznaczone do czyszczenia ultradźwiękami!
 • GHS05
 • Identyfikacja zagrożenia

  H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  P305W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

  P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.


  Bardziej szczegółowe informacje patrz Karta Charakterystyki.
 • Ogólnie
  • Typ
  • Cleaning concentrate
  • Wykonanie
  • For aluminium and diecast
 • Wykonanie
  • Zawartosc
  • 500 ml
 • Informacje o towarach niebezpiecznych
  • Slowo sygnalizacji
  • Danger
  • Szablony P
  • P280, P305, P351, P338
  • Zwroty H
  • H318